1DigitalNL.eu

BeleidsZaak suite

De BeleidsZaak Suite biedt beleidsmakers binnen de overheid innovatieve digitale instrumenten om interactief invulling te geven aan activiteiten op het gebied van en beleidsontwikkeling.

Met de digitalisering van onze samenleving en de overheid nemen de online mogelijkheden dagelijks toe in het uitgebreid analyseren van gegevens en processen. Door de beschikbaarheid van ‘big data’ en ‘real time data’ kan reeds gedurende het proces van beleidsformulering en beleidsontwikkeling meer bewijslast worden verkregen inzake de haalbaarheid van uit te voeren beleidsmaatregelen. Dit op basis van het analyseren van het huidige werkelijke gedrag en de daadwerkelijke situatie in onze samenleving.

Hierdoor kunnen de effecten van beleid in een eerder stadium vooraf worden geanalyseerd.

Toevoegen van publieke waarde

Door de steeds verdergaande digitalisering van onze samenleving ontstaan telkens nieuwe mogelijkheden voor tussentijdse beleidsevaluatie, zowel tijdens de beleidsformulering als gedurende beleidsuitvoering. Dit heeft positieve effecten op het collectieve beeld wat de samenleving ervaart als ‘waardevol’ en de wijze waarop schept ‘vertrouwen’ bij het publiek.

De creatie van ‘publieke waarde’ in termen van:

 1. economisch – meer en betere dienstverlening
 2. politiek – effectief beleid
 3. strategisch – een responsieve overheid
 4. sociaal – betere sociale uitkomsten
 5. maatschappelijk – een meer effectieve publieke sector

als dashboard functie voor beleidsmakers wordt door BeleidsZaak ondersteund.

Politiek – Beleid – Wetgeving – Uitvoering – Publiek

De BeleidsZaak suite voorziet in:

 • Procesmatig werken (zowel adhoc en gestructureerde beleidsprocessen)
 • Dossiervorming in het beleidslaboratorium (metadata, dossierstructuurplan)
 • Parafeer route met digitale handtekening
 • Samenwerkingsfunctionaliteit (gelijktijdig, met ketenpartners, versiebeheer, autorisatie)
 • Archiefproces/RMA met overdracht naar Nationaal Archief
 • Zoekfunctionaliteit (dossier, beleidszaken)
 • Koppeling met Kantoor Automatisering
 • Monitoring beleidcycles en termijn bewaking besluitvormingsproces
 • Openbaar publiceren van beleidsstukken (Wet Open Overheid)
 • Genereren van voortgangs- en managementrapportages
Download factsheets
Verzoek toezending presentaties iBestuur symposium 'De Publieksgerichte Overheid' 20-11-2019 Den Haag